Bokslut och årsredovisning

Vi hjälper dig att sammanställa och avsluta räkenskapsåret enligt gällande bestämmelser.

Anlita oss på FinFix om du är i behov av professionell årsredovisning. Du väljer med fördel en auktoriserad redovisningskonsult som har koll på gällande bestämmelser.

bokslut och årsredovisning

Vem avger årsredovisning?

Aktiebolag såväl som ekonomiska föreningar är skyldiga att upprätta en årsredovisning. Den måste lämnas in till Bolagsverket senast 7 månader efter räkenskapsårets slut. Ett räkenskapsår är vanligtvis tolv månader långt.

Yttersta ansvaret för att er årsredovisning är korrekt vilar hos styrelsen och med vår tjänst ser vi till så att allting stämmer. 

Varför finns krav på årsredovisning?

Årsredovisningen är det dokument som skildrar er verksamhets resultat under det gångna året. Det kommer troligtvis att nagelfaras av andra aktörer, likt kunder och långivare, vilket gör att en professionell årsredovisning gagnar ert företag på många plan.

Vi på FinFix ser till så att årsredovisningen är överskådligt uppställd med en rättvisande bild av verksamheten och dess resultat – något som reglerna kring årsredovisningar kräver. 

Årsredovisning online

Vi erbjuder både konsultering gällande årsredovisning samt digitala underskrifter och inlämningar till Bolagsverket. Välj signering med BankID för att slippa allt onödigt pappersarbete. 

Vad gäller för årsbokslut?

Minst en gång per år måste företag avlägga bokslut. Ett årsbokslut ska ge en heltäckande bild av ert företags ekonomi vid årsslutet. Där hjälper vi på FinFix till med att beräkna och värdera era tillgångar och skulder.

Till skillnad från en årsredovisning som lämnas in till Bolagsverket, skickas årsbokslutet endast in till Skatteverket som Inkomstdeklaration 1, 3 och 4. 

Bokslut enskild firma

Som enskild näringsidkare avslutas din löpande bokföring med årsbokslut. Om ditt företag har en omsättning netto som understiger 3 miljoner kronor kan du upprätta ett förenklat årsbokslut, som sedan ligger till grund för din deklaration. Du kan även upprätta ett årsbokslut i enlighet med bokföringslagen och Bokföringsnämnden. 

Bokslut enskild firma steg för steg

Med våra auktoriserade redovisningskonsulter får du hjälp med att steg för steg avlägga bokslut för enskild firma.

  1. Se först till så att din löpande bokföring är iordningsställd och kostnader och intäkter är bokförda på räkenskapsårets sista dag. För lagerverksamhet måste en lagerlista tas fram.
  1. Steg nummer två är att kontrollera dina balanskonton, så att värdena är korrekta.
  1. Med bokslutsdispositioner har du vid behov möjlighet att skjuta upp skatt på vinst. Har du enskild firma kan du exempelvis föra över 30 procent av din inkomst i en periodiseringsfond. Anlita med fördel oss, så hjälper vi dig med användbara teknikaliteter till gagn för din verksamhet.
  1. Nästa steg är att bokföra skatt, där vi beräknar ert resultat innan skatt för att på så vis kunna göra skattemässiga justeringar.
  1. Nu är det hög tid att bokföra skatten som en kostnad, så att resultaträkningen kan sammanställas för att visa på vinst eller förlust i resultat. Slutligen bokförs resultaträkningen och förs över i balansräkningen som fritt kapital kommande år.

Bokslut online

Med vårt digitala bokslut assisterar vid dig i beräkningen av skatter och resultat, periodisering, justeringar, regelmässiga teknikaliteter som underlättar för din verksamhet, med mera.  

Bokslut aktiebolag

Aktiebolag måste upprätta en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket inom sju månader efter ett avslutat räkenskapsår. 

Bokslut handelsbolag

Handelsbolag och kommanditbolag måste avsluta sin redovisning med antingen årsbokslut eller årsredovisning. Vad som krävs beror på bolagets storlek samt om delägaren är en fysisk respektive juridisk person.

Vanliga frågor

Vad är en årsredovisning?

Alla aktiebolag i Sverige måste enligt lag sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. En årsredovisning är alltså företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Vad ska en årsredovisning innehålla?

En årsredovisning ska innehålla följande uppgifter från företaget: balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelsen.