Ekonomistyrning

Vi hjälper dig skapa underlag för ekonomiska beslut som t ex investeringar, budgetering, prissättning, betalningsförmåga och kalkyleringar.

Anlita oss om din organisation är i behov av professionell ekonomistyrning. Vi är en personlig redovisningsbyrå med auktoriserade redovisningskonsulter, som hjälper er att nå era ekonomiska mål.

Med vår ekonomistyrning bistår vi med underlag för era ekonomiska beslut, gällande exempelvis investeringar, budgetering, prissättning, betalningsförmåga och kalkyleringar.

ekonomistyrning

Vad är ekonomistyrning?

Att få en överblick över ekonomin kan vara svårt inifrån en organisation. Därför väljer många företag att ta hjälp av konsultation genom finansiell styrning. Ekonomistyrning handlar just om att göra det lättare för ledning och chefer att sätta affärsplanen i verket. Detta genom konkreta budgetar som följs upp löpande – något vi på FinFix ser till. Våra tjänster inbegriper exempelvis:

  • Underlag för investeringar
  • Budgetering
  • Prissättning
  • Betalningsförmåga
  • Kalkylering
  • Uppföljning

Det handlar om att få hela organisationens olika komponenter att verka inom ramen för budget – så att den gemensamma strategin följs för att exempelvis maximera vinst eller aktieägarvärde.

Varför behövs ekonomistyrning?

Ekonomisk styrning handlar både om att ta fram affärsplaner och budgetar, samt följa upp resultat och chefers prestationer. På så vis kan strategier och handlingsplaner utvärderas och vid behov spetsas till – en central uppgift inom finansiell styrning. Vår uppföljning kan således bana väg för nya ekonomiska riktlinjer och budgetar, för att strömlinjeforma organisationen, hålla nere kostnader och öka vinsten.

Ekonomisk styrning och kalkylering

Ekonomistyrning innefattar även kalkylering, som vanligtvis rör beräkning av kostnader och intäkter. Våra kalkyler utgör sedan underlag för exempelvis prissättning, inköp och betalningsförmåga. 

Ta hjälp av extern finansiell styrning

 Genom att outsourca delar av sin finansiella styrning ges möjlighet till professionell input utifrån – något som etablerade såväl som nya organisationer kan behöva för så goda resultat som möjligt.

Ekonomi förknippas med kostnader och ekonomistyrning har länge varit synonymt med att hålla nere utgifter – exempelvis genom åtstramningar och nedskärningar.

Ekonomistyrning – mycket mer än bara åtstramning

Finansiell styrning är i dag så mycket mer än så. Det kan handla om allt som kretsar kring ekonomiska beslut, likt investeringar, prissättning, inköp, rekrytering, med mera. En professionell ekonomisk styrning ser alltså till så att besluteten tas inom organisationens ekonomiska ramar. 

Ekonomistyrning – sammanfattning

Ekonomisk styrning delas ofta upp i tre kategorier: Resultatstyrning, handlingsstyrning och personalstyrning.

Resultatstyrning

Resultatstyrning handlar om att sätta upp mätbara mål för ett företags personal. Centralt för resultatstyrning är att effektivisera organisationen utan att minska omsättningen.

Handlingsstyrning

Med handlingsstyrning styrs personalens handlingar beroende på verksamhet, för att få ut så mycket som möjligt från de anställda och minimera kostnader, utan att för den sakens skull inkräkta i det dagliga arbetet i onödan. Det kan handla om olika typer av systematisering och effektivisering, så att varje enskild anställd får tid till det den är bäst på.

Personalstyrning

Personalstyrning handlar istället om att decentralisera beslutsfattningen genom att delegera mer ansvar till personalen. Inom många verksamheter besitter personalen mer specialiserad expertis än cheferna, vilket gör att stort handlingsutrymme med fördel ges till den enskilda medarbetaren. Ett styrmedel kan här vara gruppbaserad bonus för att belöna prestationer som gör att företagets ekonomiska mål och strategier uppnås.  

Personalstyrning kallas även för kulturell styrning och implementeras vanligtvis i organisationer där varje de anställdas insats är svår att mäta i siffror.

Vid kulturell styrning är det personalen själva som i hög utsträckning ser till att den ekonomiska styrningen följs. Genom extern ekonomistyrning blir då uppgiften för oss som konsulter att se till så att personalen drar åt samma håll, inom ramen för affärsplan och budget.

Personalstyrning lämpar sig ofta för kreativa yrken som kräver stor handlingsfrihet, medan handlingsstyrning är standard inom industrin.